Версия за печат

02709-2018-0032

BG-с.Черни Осъм:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 85 от дата 01.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760069

BG315, СЗДП ТП ДГС-Ч.Осъм, ул Първи май 77, За: Гинка Василева, България 5620, с.Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180601PUDo9528703.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и управление на гори ДГФ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”по обособени позиции “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм по обособени позиции: обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм” , включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Ръководейки се от разпоредбите на чл.80, ал.1от ППЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части, които са включени в списъка по чл.12 ал.1, т1 от ЗОП. Налице е възможност за прилагане на чл.46 от ЗОП, а именно разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид, че всяка от позициите съставлява такава част от предмета на поръчката, който е систематически свързан с другата позиция. Разделянето на обществената поръчка и възлагането й на обособени позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на ресурси и време.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Дочка Петрова Баева -Управител на ПКИ „ Царевец” гр.Велико Търново Димитър Минков -Управител на МИГТЕХ ООД гр. Плевен

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за подаване на жалба е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал.1 от ЗОП. Жалби могат да се подават в 10 дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на пряко договаряне, съгласно чл.197 , ал1, т.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Иванов Цанин

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Черни Осъм