Версия за печат

00856-2018-0002

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1008 от дата 25.05.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180525ekBf802680.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД Търговище

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД Търговище. I. Позиция №1 – Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище, съгласно списък на обектите присъединени на страна средно напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 1 от Техническата спецификация. Прогнозно количество за 12 месеца – 7 100 MWh. II. Позиция №2 - Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обектите на „ВиК” ООД Търговище, съгласно списък на обектите присъединени на страна ниско напрежение при "ВиК" ООД Търговище – Приложение 2 от Техническата спецификация. Прогнозно количество за 12 месеца – 4 507,5 MWh.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1891706 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят прилага открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), тъй като прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП в 10-дневен срок.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител