Версия за печат

00373-2018-0019

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 1324 от дата 23.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ – 1 (един) брой. - възможности за амплифициране на ДНК (PCR анализ) в стандартен и градиентен температурен режим (с градиентен бок); - формат на блока: 96 х 0,2 ml единични PCR епруветки и една 96-ямкова микроплака и 12х 8 стрипа по 0.2 ml с опции за взаимнозаменяне на блока; - режим на работа: стандартен и градиентен PCR; - 6 пелтиер елементи или повече (8); - 6 контролни вериги с термодвойки или повече (8); - ниво на макс. загряване и охлаждане 40 С/ сек; - баланс на блока: ±0.250С; - температурен обхват на термоблока: 4 до 105 °C; - регулируема точност: ±0.10С; - загряващ капак с автоматично определяне на височината и програмируемо заключване на капака; - температурен обхват загряващ капак: 70 до 120 °C; - максимален градиент над 12 колони: 39.8 °C (± 19.9 °C); - температурен обхват на градиент: 35 до 105 °C; - градиентна точност: ± 0.1 °C; - с ъпгейд на място; - потребителски интерфейс и функции; - управление чрез тъчскрийн екран ; - 4 x USB, 1 x портЕтернет (MS Windows®; - вътрешна памет за 1000 типични PCR протокола в неограничени, самосъздаващи се директории/подпапки; - компютърен софтуер за удобство при създаване на PCR програми в офис среда; - калкулатор за температурата на топене и времеудължение; - функция за бързо стартиране на последните изпълнявани програми; - авто-рестарт след спиране на захранването; - режим на моментна инкубация; - захранване: 90 - 260 V AC, 50 - 60 Hz; - гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят не предвижда разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции. Дейностите от предмета на поръчката представляват доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой от посочения апарат, поради което най-целесъобразно е възлагането им на един Изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7033.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящото решение на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление, съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“. С Решение № 2991 от 12.12.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 211 от 02.02.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, е прекратена по отношение на обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочената обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“ е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти, а именно до 18.01.2018 г., 16,30 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не е подадена нито една оферта за участие. Предвид горепосоченото съображение Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Биомед фючар ЕООД гр. София, Адрес: гр. София 1505, кв. Редута, ул. Плачковски манастир № 14, ет. 1, ап. 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180523kDFq1753850 Договарянето ще се проведе на 04.06.2018 г. от 13,00 ч. в стая 340 - Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град. ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, Възложителя публикува в официалната страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача“, на посочения в т. 1 адрес на поръчката. ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd , достъпен чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора