Версия за печат

01052-2018-0001

BG-Троян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

54. Животновъдство


Решение номер 51 от дата 21.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 110544670

BG315, Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян, ул. Васил Левски № 281, За: Доц.д-р Диан Георгиев, България 5600, Троян, Тел.: 0670 66918, E-mail: rimsa@mail.bg, Факс: 0670 53032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rimsa.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Научен институт

I.3) Основна дейност

Друг: научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 105000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на процедурата гарантира в най-голяма степен публичността при възлагане на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това - да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагане на обществената поръчка. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и предвид изпълнението на разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗОП, са налице условията за провеждане на Публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.196-199 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доц. д-р Диан Петков Георгиев

VIII.2) Длъжност

Директор на ИПЖЗ-Троян