Версия за печат

01073-2018-0003

BG-гр.Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД-09-157 от дата 21.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, гр.Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_po_reda_na_chl182_al_1_t5_ot_zop_priako_dogovariane_s_predmetukrepvane_na_dva_-1272-1.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на обект: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Възлагане изпълнението на неотложните работи по укрепване на два участъка от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, община Мъглиж, за да се укрепят същите. Участък 1 се намира приблизително на около 6 км. от гр.Мъглиж в посока с.Селце /между условни ос.т.0+0.000+0-0+50.000/. Участък 2 се намира приблизително на около 1 км. от с.Селце /между условни ос.т.0+16.997-0+41.657/.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции поради нецелесъобразността на разделянето й – предмета на обществената поръчка обективно е неделим. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции обективно не е възможно с оглед вида и характера на работите, което подлежат на възлагане. Видовете дейности, подлежащи на изпълнение не могат да бъдат самостоятелен предмет на отделни обособени позиции. Продължение от раздел VII.1.:С вх.№50-06-22/15.05.2018г. ЕРЮГ EVN група също ме уведомяват, че достъпа до с.Селце е само по пътя от гр.Мъглиж, общинска собственост, който е в изключително лошо състояние и с честите свличания на земна маса е недостъпен за големи периоди от време, както за жителите на населеното място, така и за дружеството, което е оператор и собственик на съоръженията, захранващи с.Селце, които са част от електроразпределителната мрежа. Направено е искане за подобряване на състоянието на пътя. За изпълнението на обект „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“ парична сума не е осигурена, но с оглед на тежкото състояние на двата пътни участъка, посочени по-горе, и прогресиращото им влошаване, следва да се пристъпи към незабавен избор на изпълнител на обекта, който да започне незабавно изпълнение на неотложните СМР, свързани с укрепването на двата колизионни участъка, след което ще бъде потърсено финансиране от МКВПМС на Р.България по т.нар.СНАВР. Съгласно изготвения и предаден в община Мъглиж технически проект стойността на СМР за първия участък е 277 803,30 без ДДС, а за втория участък – 255 754,80 лв. без ДДС. Неотложна е необходимостта от възлагане изпълнението на неотложните работи по укрепване на описаните по-горе два участъка от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, община Мъглиж, за да се укрепят същите. Ако не бъдат изпълнени тези неотложни работи, свързани с укрепването на двата колизионни участъка, ще се наруши един от основните принципи на местната власт, а именно опазване здравето и живота на хората. За това община Мъглиж открива процедура пряко договаряне във връзка с възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства, невъзможност за спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 ЗОП, като обстоятелствата, обосноваващи наличието на неотложност, не се дължат на възложителя, с оглед на изложените по-горе мотиви и фактическа обстановка. Във връзка с горното, считам че е на лице възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства и невъзможност за спазване на сроковете по чл.178,ал.2 и 3 ЗОП. Възникналите обстоятелства отговарят на дефиницията „изключителни обстоятелства” съгласно §2, т.17 ДР на ЗОП, а именно обстоятелства, които непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, живеещи в с.Селце. От друга страна подготовката на документацията, организирането и провеждането на публично състезание по ЗОП е дълъг и сложен процес, който в най-добрия случая би отнел 3 месеца при условие, че нито едно от решенията на възложителя не бъде обжалвано пред КЗК и ВАС. А дори този минимален срок е време, с което не разполагаме. Поради тази причина и за да бъде защитен обществения интерес, единствената реална алтернатива е да бъде сключен договор по реда на ЗОП и публичните средства да бъдат разходвани прозрачно и законосъобразно, е провеждането на процедура по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата поръчка ще се проведе при условията на чл.65, т.1 от ППЗОП, т.е. без да се прилагат чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, като договорът ще бъде сключен с "Агробилд” ООД, ЕИК 101751111.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 533558.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 07.03.2018г. в община Мъглиж с вх.№92-995-1 е входирано протестно писмо от завеждащия ФСМП Мъглиж д-р М.Йонкова, която като ръководител на Филиала по Спешна медицинска помощ в гр.Мъглиж, ме уведомява, че честите свличания на земна и скална маса по пътя свързващ гр.Мъглиж със с.Селце, обилните водни количества, заливащи понякога изцяло пътната отсечка, двата свлачищни участъка, поставят под въпрос нормалното преминаване на хора и автомобили и пречат на екипите на Спешна медицинска помощ да изпълняват своите задължения – да действат в условията на неотложност. В писмото е направено искане да се предприемат спешни мерки за подобряване на инфраструктурата към с.Селце, тъй като в противен случай се рискува да се прекрати достъпа на медицинските екипи до с.Селце и да оставят хората на произвола на съдбата. На 26.04.2018г. с вх.№74-66-1#1 завеждащия ФСМП Мъглиж д-р М.Йонкова, отново ме уведоми, че ако до 1-2 месеца не се създадат нормални транспортни условия до с.Селце, екипите на Спешна медицинска помощ ще преустановят своите визити до с.Селце, поради невъзможност на екипите да пристигат при нуждаещите се според общоприетите правила и норми за работа на Спешна медицинска помощ. Със Заповед №92-995-1#1/02.05.2018г. съм назначил комисия за проверка на състоянието на четвъртокласен път SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце, за проходимостта на същия, вследствие на срутени земни и скални маси след падналите обилни валежи в периода 26.02-29.03.2018г. Назначената от мен комисия ми представи доклад вх.№92-995-1-#4/04.05.2018г. При направената проверка комисията констатирала, че в резултат на лошите метеорологични условия, свързани с паднали обилни валежи от дъжд и сняг и минусови температури в периода 26.02.-29.03.2018г., се е стигнало до прогресиращо влошаване на инфраструктурата на пътния участък гр.Мъглиж – с.Селце от четвъртокласен път SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж. Това е свързано с настъпване на масови ерозионни процеси по скатовете на пътя, при което в някои участъци пътя е силно стеснен и преминаването на пътни превозни средства е затруднено, а понякога невъзможно в продължение на часове. Комисията при извършения оглед установила, че могат да се определят 2 участъка, за които е необходимо да се предприемат неотложни ремонтни действия. Участъците са номерирани последователно от 1 до 2, в посока от гр.Мъглиж към с.Селце и за същите от община Мъглиж е изготвен технически проект. Участък 1 се намира приблизително на около 6 км. от гр.Мъглиж в посока с.Селце /между условни ос.т.0+0.000+0-0+50.000/. Участък 2 се намира приблизително на около 1 км. от с.Селце /между условни ос.т.0+16.997-0+41.657/. Комисията установила, че на тези места няма изградени канавки, които да поемат повърхностните води и вследствие на лошите метеорологични условия през минали години и в периода 26.02-29.03.2018г., има свличане на земна маса от банкета и пътната настилка. Това е довело до силно стесняване на тези два пътни участъка, което прави невъзможен пътникопотока. И двата участъка не са обезопасени посредством еластични огради и липсва пътна сигнализация и маркировка. С оглед на така установената обстановка комисията направила следните изводи: 1.след падането на обилните дъждове и снегове в периода 26.02-29.03.2018г. състоянието на тези два пътни участъка гр.Мъглиж – с.Селце от четвъртокласен път SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж става все по-критично и застрашава живота и здравето на хората. Вследствие на падналите обилни валежи от дъжд и сняг, както и ниските минусови температури през този период, ерозионните процеси са се задълбочили и размера на пропадането на пътното платно се увеличава. 2.създали са се условия за възникване на пътно-транспортни произшествия и такива, застрашаващи здравето и живота на преминаващите през пътя пътници, тъй като на тези места: част от пътната настилка е пропаднала; има образувани много пукнатини върху пътната настилка; пропаднал е и част от банкета. Продължава в раздел VII.1.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всичко това е резултат на лошия дренаж на пътните участъци. 3.създават се обективни предпоставки за невъзможност автомобилите на спешна медицинска помощ и на пожарна безопасност да изпълняват професионалните си задължения в условия на спешност. Продължаващото свличане на земна и скална маса води до намаляване на пътното платно и частична непроходимост на пътя, а това изисква технологично време общинските екипи да възстановят проходимостта на пътната артерия, което пречи на посочените по-горе екипи да покрият критериите на нормативната уредба. 4.посочените по-горе проблеми, възникващи на пътните участъци, създават трудности на екипите на енергоснабдителното дружество, функциониращо в района. Това е свързано с чести аварии и невъзможност за оперативно отстраняване на същите, което е свързано с некачествен виталитет на хората и гостите на населеното място. След като се запознах с представения от комисията ми доклад бе изготвена информация за бедствие или опасно състояние изх.№92-995-1#5/04.05.2018г., тъй като от така установеното по-горе опасно състояние е възможно да бъде прекъсната единствената пътна артерия за с.Селце от гр.Мъглиж, следствие на цялостно пропадане на платно за движение в един от засегнатите участъци. Жителите на населеното място и гостите са заплашени да останат без снабдяване с хранителни продукти и лекарствени средства. Почти е невъзможно пътя да бъде поддържан проходим, както и е невъзможно обслужването на населението от медицинските екипи и ПБЗН. Налице е реално опасност при свличания и срутвания от възникване на инциденти с преминаващите, дори с летален край. На 03.05.2018г. в община Мъглиж с вх.№92-905-1 е входирана подписка от жителите на с.Селце, с която отправят искане за започване на незабавни действия, свързани с подобряване на инфраструктурата на пътя гр.Мъглиж-с.Селце, във връзка с прогресиращото влошаване на същата, което представлява реална опасност от изолиране на с.Селце от общинския център. Посочено е, че ако не се предприемат незабавни действия на 01.06.2018г. ще пристъпят към гражданско неподчинение и ще блокират движението по първокласен път, свързващ гр.Казанлък с морето, което ще бъде само първа стъпка. От получената в община Мъглиж метеорологична справка от НИМХ, вх.№92-999-1/09.05.2018г., се установява, че в периода 20.02-28.02.2018г. е валяло всеки ден, а през месец март е валяло 19 от дните. На 15.05.2018г. с вх.№92-231-1 Районна служба ПБЗН гр.Казанлък ме уведомиха, че при извършени контролни проверки са установили пропаднали участъци по пътя между гр.Мъглиж и с.Селце. Получените стеснения на пътя и образувалия се слой от пръст и камъни са в нарушение на изискванията на чл.27 от Наредба Iз-1971/29.10.2009г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Посочено е, че се затруднява преминаването на противопожарни автомобили и тежка техника, необходима при възникването на битови или горски пожари в района. Отправено е искане за съдействие за премахване на свлачищата и ремонтиране на стеснените пътни участъци. С вх.№24-82-1/15.05.2018г. директора на Регионална дирекция „ПБЗН“ Стара Загора ме уведоми, че пожароопасния сезон за 2018г. е обявен със Заповед №АП-07-ЗД-68/19.03.2018г. на Областния управител на област Стара Загора. За това с оглед на заключителния етап на подготовката за пожароопасния сезон за 2018г. ме уведомяват, че с оглед на нарушената цялост на пътя между гр.Мъглиж и с.Селце от свлачищни процеси и лошата настилка, оперативното време за реакция в с.Селце и в горските масиви в тази посока би се повишило значително. Участъкът е част от пътната мрежа на община Мъглиж и няма алтернативен маршрут в това направление. Продължава в раздел IV.6.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5 ЗОП жалби могат да бъдат подавани в 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж