Версия за печат

01585-2018-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Шосе Банкя 7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 00359 28100990;00359 889102616, E-mail: itodorova@naas.government.bg, Факс: 00359 28100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.naas.government.bg/bg/1036/3052/3739.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/службаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЦУ-02-33 от 07.02.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01585-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на 1 (един) автомобил за нуждите на Централно управление и 2 (два) автомобила за териториалните областни офиси на НССЗ


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЦУ-02-150 от 11.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG322, Венци Габрово ООД, ул. Христо Смирненски 58, България 5306, Габрово, Тел.: 00359 66810810, E-mail: s.hristova@venci.bg, Факс: 00359 66810810

Интернет адрес/и:

URL: www.venci.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобили за нуждите на НССЗ

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
107898.35 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
107898.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.05.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иванка Димитрова Тодорова
VII.2)
Длъжност: главен секретар ( заповед за заместване РД-11/03-589 от 23.11.2017 г.)