Версия за печат

00841-2018-0002

BG-село Ковачевци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 2 от дата 15.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=11249.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”, с. Лобош, община Ковачевци

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

№ Описание на видовете доставки мярка Количество 1 Доставка на маси за столова на партерен етаж на детска градина Маса за хранене с заоблен плот – 80x80 H=60 см. бр. 7,00 2 Доставка на столове за столова на партерен етаж на детска градина - детско столче от твърда пластмаса .Столчето е стабилно и същевременно леко, благодарение на което може лесно да се пренася в различни помещения. H=30/60 см. бр. 28,00 3 Доставка и монтаж на кухнеско оборудване на детска градина 3.1. Дървена лавица 900х450 бр. 1,00 3.2. Умивален крайстенен шкаф 1800х600/900 с 2 бр. умивални басейна алпака 400х400/300 бр. 1,00 3.3. Кухненски крайстенен умивален басейн 600х600/900 бр. 5,00 3.4. Кухненска крайстенна работна маса 900х600/900 бр. 3,00 3.5. Хладилник 600х600/1800 1.Професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата. Нискотемпературен - диапазон от -22 до -17’ градуса. Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 3бр Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Тропичен клас - ефективен в среда до +43 градуса Обем: 700л Размери: 730/845/2150 Мощност: 0.5KW/230V 2. Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 2 плътни врати. Среднотемпературен - диапазон от -2 до +8’C градуса. Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 6б Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Осветление в камерата и ключалки за заключване на вратите. Тропичен клас - ефективен в среда до +43 градуса Обем: 1400л Размери: 1320/845/2100 Мощност: 0.5KW/220V бр. 1,00+2,00=3 3.6. Кухненска крайстенна работна маса 1200х750/900 Работна маca - островна или крайстенна (със заден борд), с два долни плота - междинен и долен. Kаширан работен плот и крака от неръждаем профил 40/40мм с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят "метално сиво". Изработени от неръждаема стомана AISI 304. бр. 3,00 3.7. Ел. кухненска готварска печка с 4 плочи и фурна Професионална електрическа печка с 4 квадратни електрически котлона с метален ринг всеки от тях 220х220 мм (с вграден протектор). 6 позиционен превключвател за всяка плоча. Фурна със статично нагряване с размер 535/710мм за 1 тава GN 2/1 или 2 тави GN 1/1. Изработена от неръждаема стомана, терморегулатори - горен и долен за фурната. Мощност на плочите - по 4x2,6 KW, на фурната 5,4 KW. Обща мощност: 15,8KW/400V. Външни размери: 800/700/850 бр. 1,00 3.8. Ел. фурна 600х600/900 бр. 1,00 3.9. Шубер 800х800 бр. 3,00 3.10. Дървен двустранен шкаф 2600х750/900 с 3 бр. полици през 250 мм на 15 мм над пода бр. 2,00 3.11. Контейнер за отпадъци Лесно подвижен Подходящ за поставяне в миялни помещения Изцяло от неръждаема стомана Ф40, H40 бр. 1,00 4 Доставка и монтаж на радиатори за стая за игра и столова партерен етаж на детска градина – алуминиеви, с обща мощност 21 KW бр. 7,00

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Публичното състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”, с. Лобош, община Ковачевци“ се осъществява при реализиране на проект № 14/07/2/0/00810- предмет на Договор № 14/07/2/0/00810 от 26.01.2018г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода: 2014-2020г. съфинансирана от Европейския Зедеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката попада в една категория съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделяна на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45295 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят провежда процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП предвид обстоятелството, че не са налице предвидените в чл.182, ал.1 от ЗОП основания за провеждане на процедура на пряко договаряне и при спазване на прогласените в чл.2, ал.1 от ЗОП принципи Възложителят открива процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка, при която заинтересованите лица могат да пдадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за процедура публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Кирилов Станимиров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ковачевци