Версия за печат

00841-2018-0001

BG-село Ковачевци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1 от дата 15.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=11249.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Реконструкция на целодневна детска градина „Радост”, с.Лобош", общ. Ковачевци

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на целодневна детска градина с.Лобош. Строежът е реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура-ЦДГ „Радост” със застроена площ 369 кв.метра, разгърната застроена площ 729 кв.метра, в УПИ VII -286 в кв.25 по плана на село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Строително-монтажните работи (СМР), предмет на поръчката, са съгласно одобрена пълна техническа документация, технически проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметка, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Предметът на поръчката включва изпълнение на: • Строително монтажни работи по покрив: Цялостна подмяна на покривната конструкция и ново покривно покритие с керамични керемиди и полагане на топлоизолация - минерална вата с алуминиево покритие с дебелина 12 см, поставена над гредореда на тавана. Демонтиране на съществуващи водосточните казанчета и водосточните тръби и след полагането на топлоизолация- монтиране на нови чрез нови прикрепващи елементи. • Строително- монтажни работи по фасади: Полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10см /=0,030 W/mK/. По фасадата на сградата. • Строително- монтажни работи в в сградата: Изграждането на столова със санитарни помещения към нея за децата на партерно ниво. На същото ниво- изграждане на кухня с миялно помещение към нея, обособяване на склад за сухи продукти и склад за зеленчуци, изграждане на съблекалня със санитарен възел, които обслужват кухненския персонал. На същото ниво- изграждане на стая за игра с каучукова подова настилка, изграждане на нов вход на партера, от който се влиза в санитарните помещения, столовата и стаята за игра. Монтиране на отоплителна система в новоизградените помещения. Изграждане на активна мълниезащитна система. • Строително- монтажни работи в двора на детската градина: Премахване на асфалтовата настилка на площадката пред сградата и изграждане на настилка от бетонови блокчета с размер 10/20 в два цвята, както и подмяна на настилките около сградата с бетонови блокчета. Озеленяване на част от двора, подмяна на катерушките, люлките и пързалките, както и монтиране на пейки в двора. • Топлоизолация: Полагане на топлоизолация с дебелина 10 см. по фасадите на сградата до цокъла, който се запазва, полагане на топлоизолация на тавана на сградата от минерална вата с дебелина 12 см. с алуминиево фолио, частична подмяна на дограма. • СМР в част ВИК, част ЕЛЕКТРО и част ОВК Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и към начина на изпълнение на поръчката са посочени в Техническата документация (Приложение № 3 към документацията), която съдържа техническа спецификация (Приложение № 3.1 към документацията), количествена сметка (Приложение № 3.2 към документацията) и одобрен инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ (Приложение № 3.3. към документацията).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Публичното състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: "Реконструкция на целодневна детска градина „Радост”, с.Лобош, община Ковачевци” се осъществява при реализиране на проект № 14/07/2/0/00810- предмет на Договор № 14/07/2/0/00810 от 26.01.2018 г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода: 2014-2020г. съфинансирана от Европейския Зедеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката попада в една категория съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделяна на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 398337 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. без ДДС до 5 000 000 лв. без ДДС, Възложителят провежда процедура по чл.18, ал.1, т.12 или 13. В настоящият случай прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 398 337 лв. без ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице предвидените в чл.182, ал.1 от ЗОП основания за провеждане на процедура на пряко договаряне, при спазване на прогласените в чл.2, ал.1 от ЗОП принципи Възложителят открива процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка, при която заинтересованите лица могат да пдадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за процедура публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Кирилов Станимиров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ковачевци