00826-2016-0008

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св.Наум ЕАД, ул.Доктор Любен Русев №1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abc.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svnaum.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/369-op-75-abonamentno-servizno-obsluzhvane-na-meditsinska-aparatura.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-236 от 05.12.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2016-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 118 от 06.04.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Сани Мед ЕООД, ж.к.Яворов бл.52,ет.3, България 1000, София, Тел.: 02 9879533, E-mail: sanimed@gmail.com, Факс: 02 9879533

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за изпълмнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
4320 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.04.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4320 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад.проф.д-р Иван Господинов Миланов,дмн
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор