Версия за печат

01271-2017-0005

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/222-i-53-208-ii-823-ii-6-87-ii-v-22-206-iv-v-53-i-11-17-v-69-69-i-26-17-vi-57-i-11-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РСР17-РД93-11 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01271-2017-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част от утвърдената документация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РСР17-ДГ55-39 от 13.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД, ж.к. Люлин, бл. 909, вх. А, ет. 3, ап. 8, България 1324, София, Тел.: 088 9453852, E-mail: vitanov.bsc@gmail.com, Факс: 088 9453852

Интернет адрес/и:

URL: www.bsc.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: ІІ-ра обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” и изпълнение на СМР.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

28.12.2017 г. 

Крайна дата

18.04.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
26679.65 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
26579.92 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.05.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Тодор Славов Кръстев
VII.2)
Длъжност: Кмет на СО-район "Сердика"