Версия за печат

00267-2018-0055

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 628 от дата 09.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, бул. Шести септември № 274, ет. 4, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4019, Пловдив, Тел.: 0359 32622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 0359 32666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на: -светофарна уредба на кръстовище ул."Васил Левски"/ул."Георги Бенев"/ ул. "Полет"-реконструкция -светофарна уредба на кръстовище на ул."Васил Левски"-обръщало на Агроцентър".

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчката е с предмет: „ Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на: - светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” – реконструкция - светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър“ Обществената поръчка включва включва проектиране и реконструкция на светофарна уредба на ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” и проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър. Община Пловдив е взела решение да се реконструира светофарната уредба на ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” и на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на „Агроцентър“ да се изгради нова, с цел осигуряване на безопасност и комфорт на пътуващите, подобряване на безопасността на движение и удовлетворяване изискванията на движението.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в предвид нейния предмет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 166666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197 ал.1 т.1 от КТ.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив възложител съгласно Заповед № 18ОА627/05.04.2018 г.