Версия за печат

00373-2018-0016

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

57. Ветеринарна медицина


Решение номер 1177 от дата 08.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на ветеринарномедицински симулатори за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на ветеринарномедицински симулатори за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Възложителят подробно е описал Техническите спецификации на видовете симулатори, необходими за дейността на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, с посочени минимални характеристики и параметри на същите. Доставката на необходимите симулатори ще извърши франко на следния адрес: - Гр. Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет – Ветеринарномедицински факултет. Разплащанията за извършената доставка ще се извършват от Ветеринарномедицински факултет при условията на проекто-договора, съгласно единната сметка на Тракийски университет гр. Стара Загора в БНБ – ЦУ, код МФ 823 004 000-7.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят не предвижда разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции. Налице е идентитет във функционалното предназначение на отделните видове ветеринарномедицински симулатори, което обуславя тяхната систематическа връзка с предметния обхват на поръчката. Възложителят намира за целесъобразно и обосновано всички артикули да бъдат възложени посредством единна доставка от един изпълнител, определен в условията на конкуренция, което ще доведе до спестяване на ресурси и време.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 133333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. Предвид планираната стойност на доставката и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. 2. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – Открита процедура. 3. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи към настоящата обществена поръчка се публикуват в официалният сайт на Тракийски университет гр . Стара Загора, в основно меню "Профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180427pKRa1695049

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора