Версия за печат

05207-2018-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОП-02-1 от дата 04.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115314988

BG421, Държавна опера – Пловдив, гр. Пловдив, ул. Гладстон № 15, За: Калин Ананиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 877633819, E-mail: office@ofd-plovdiv.eu, Факс: 00359 877633819

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read.

Адрес на профила на купувача (URL): https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия за мероприятия, провеждани от Държавна опера - Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия, подробно описано по видове и прогнозни количества на стр. 4-6 от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделянето й на обособени позиции единствено гарантира постигането на оптимален резултат. Не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции, тъй като услугите предмет на същата са комплексни и взаимносвързани и изискват изпълнение от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 170000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на обществената поръчка, същата попада в стойностния праг по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нина Кубратова Найденова

VIII.2) Длъжност

Директор