Версия за печат

01271-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-66 от дата 24.04.2018 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РСР18-РД93-2 от дата 04.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж. Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев” ; ІІ-ра обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда и IIІ-та обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР на обекти – общинска собственост, съответно: 1. За І-ва обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, включват извършване на строително-монтажни работи на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се кв.Банишора, ул.”Раковски” №20. 2. За ІІ-ра обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда, находяща се в кв.”Малашевци”, ул.Училищна №10, както следва: 2.1. Топлинно изолиране на външни стени; 2.2. Топлинно изолиране на покрив; 2.3. Подмяна на осветителни тела. 3. За IIІ-та обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност, а именно топлинно изолиране на външни стени в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”, находящо се в кв.”Банишора”, ул.”Генерал Чернаев” №8.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 345833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на видовете дейности и СМР, предвидени за изпълнение позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1-11 ЗОП. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие, гарантира се в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагането и предвид прогнозната стойност, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание" по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тодор Славов Кръстев

VIII.2) Длъжност

Кмет на СО-район "Сердика"