00420-2018-0005

BG-Гълъбово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 9 от дата 03.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817696

BG344, Община Гълъбово, бул. Република № 48, За: инж. Севдалин Сидеров, България 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com, Факс: 0418 64194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.galabovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://galabovo.org/porychki/900.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по проект „Ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №24/07/2/0/00369 от 03.01.2018г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвиждат обособени позиции. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90216 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Пламен Ганчев Бараков пп

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет, действащ съгл. Заповед № 389/ 02.05.2018 г на Кмета на Община Гълъбово