Версия за печат

00546-2018-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

54. Животновъдство


Решение номер З-126 от дата 03.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева; Светла Тюркеджиева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180427fjcL1283742.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „УРОЛОГИЯ” НА „УСБАЛО”ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е за доставка на 1 бр. апарат – АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ХИРУРГИЯ „ТУЛИУМ ЛАЗЕР“, съобразно изисквания на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Изпълнението на поръчката включва доставка на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка за срок от 1 година и обучение на персонала. Всички такси и разходи, свързани с горепосочените дейности са за сметка на изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

възложителят не определя обособени позиции, тъй като по целесъобразност предметът на поръчката е неделим - включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка за срок от 1 година, обучение на персонала на лечебното заведение на апаратура, съобразно техническа спецификация – приложение №1 и неделима част от настоящата документация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 121728 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 149728 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

На основание чл.21, ал.6 от ЗОП възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. С оглед на изложеното следните обособени позиции за следните апарати ще бъдат възложени директно на индивидуалните им стойности както следва: - „Инфузионни помпи за провеждане на химиотерапия“ с прогнозна стойност 28 000 лв., която представлява 18,70% от общата стойност на поръчката. Общата стойност на предложената за директно възлагане обособена позиция е в размер на 28 000 лв. без ДДС, като индивидуалната стойност на самостоятелната позиция е под 30 000 лв. без ДДС, което от своя страна попада в регулацията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП – „Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от т.3. - 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.“


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т. 1, буква Б от ЗОП. За провеждане на настоящата процедура Възложителят е избрал да проведе открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 и следващите, във връзка с чл.20, ал.1, т. 1, буква Б от ЗОП, поради предвидената обща прогнозна стойност от 149 728.00 (сто четиридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем) без ДДС за изпълнение на поръчката. 3.2. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. С оглед на изложеното следните обособени позиции за следните апарати ще бъдат възложени директно на индивидуалните им стойности както следва: - „Инфузионни помпи за провеждане на химиотерапия“ с прогнозна стойност 28 000 лв., която представлява 18,70% от общата стойност на поръчката. Общата стойност на предложената за директно възлагане обособена позиция е в размер на 28 000 лв. без ДДС, като индивидуалната стойност на самостоятелната позиция е под 30 000 лв. без ДДС, което от своя страна попада в регулацията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП – „Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от т.3. - 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.“ С оглед на изложеното прогнозната стаойност на обществената поръчка в размер на 121 728,00 лв. без ДДС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "УСБАЛ по онкология" ЕАД