Версия за печат

01412-2018-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 0003 от дата 03.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670552

BG411, Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе № 119, За: Анна Рупенова Оникова, Помощник Ректор, България 1784, София, Тел.: 0878 970311, E-mail: annarupen@gmail.com, Факс: 02 9708585

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.unibit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.unibit.bg/zop.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Преустройство на детска градина в Младежки научно изследователски център на Университет по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ)-София“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата процедура е “строителство”, а предмет на поръчката са дейности по извършване на строително – монтажни работи /СМР/ за преустройство на съществуваща сграда „Детска градина“ в Младежки научно-изследователски център. СМР, които подлежат на изпълнение са подробно описани по вид и количество в техническа спецификация, инвестиционен проект и количествена сметка, съставляващи неразделна част от настоящата документация за участие.За изпълнение на предмета на обществената поръчка има одобрен инвестиционен порект и влязло в сила Разрешение за строеж № 13/ 11.02.2016 г., издадено от главния архитект на Община Смолян. Одобреният проект включва следните части: Архитектура, ВиК, ОВ, Електрическа, ПБЗ, Енергийна ефективност. Преустройството предвижда смяна на предназначението и функцията на помещенията. Не се засяга носещата конструкция на сградата. Поради липса на запазена документация за съществуващата сграда проекта е разработен въз основа на оглед на място и подробно заснемане на сградата, конструкцията и инсталациите. Дейностите по демонтажи засягат: •Демонтирането на повечето тухлени преградни стени; •Премахването на всички съществуващите санитарни и обслужващи помещения; •Премахването няколко подпрозоречни парапети; •Премахването или преместването на отвори за врати; •Демонтиране на всички подови настилки и стенни облицовки; •Демонтиране всички съществуващи сградни инсталации. Планировката на някои от съществуващите зали се запазва и модифицира за новите функционални нужди. Обособяват се нови спални помещения със собствени санитарни възли (стаи и апартаменти). Изцяло се подменя фасадната дограма и интериорни врати. Предвижда се изцяло нова подова настилка. Изграждат се нови сградни инсталации съобразени с функцията на новите помещения.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите предмет на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуслава от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. На първо място, с оглед специфичния характер на възлаганите услуги, множеството изисквания към тяхното реализиране, както и възможните подходи на изпълнение, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на проекта качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 570000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в десетдневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стоян Георгиев Денчев

VIII.2) Длъжност

РЕКТОР на Университет по бибиотекознание и инфорвационни технологии