Версия за печат

00373-2018-0014

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1101 от дата 30.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на строителни материали, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на строителни материали, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Обособена позиция № 2 „Доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Предмета на обществената поръчка за всяка от обособените позиции ще се извършва чрез периодични доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя, въз основа на писмени заявки според нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Възложителят ще сключи договор/и за извършване на доставките за срок от 24 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 109666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящото Решение на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – Пряко договаряне с определени лица съгл. чл. 182, ал. 1,т .2 от ЗОП. В конкретние случай, процедурата е открита на основание чл. 182, ал.1, т.2, предл. Второ от ЗОП, а именно: „процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като ............подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени“. С Решение № 117 от 23.01.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП е обявена обществена поръчка – Публично състезание с предмет: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Поръчката е обособена в 3 (три) позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”; Обособена позиция № 2 „Доставка на В и К материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”; Обособена позиция № 3 „Доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. С Решение № 755 от 27.03.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, по две от обособените позиции, а именно: Обособена позиция № 1 „Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” поради това, че подадените оферти са неподходящи и не отговарят на изискванията на Възложителя. Обособена позиция № 3 „Доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” поради това, че подадените оферти са неподходящи и не отговарят на изискванията на Възложителя. Съгласно чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП, когато процедурата публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Мегадом ООД гр. София, адрес: гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Макгахан № 66, ЕИК 130105570

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2018-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи се публикуват в официалната интернет странице на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "Профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180423eDVL1662674.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора