Версия за печат

00267-2018-0048

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер 18РОП46 от дата 25.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Кръстев, гл. юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447; 088 2393456, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” по обособени позиции ОП №1 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект – Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1, включващи изработка на брошури, информационни стикери и печатни, информационни и промоционални материали“ ОП №2 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект – Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1, включващи изработка на банери, билбордове, постоянни обяснителни табели, публични събития, официални церемонии и платени публикации“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 95401 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност на избора, както и ефективност при разходването на средствата по възлагане изпълнението на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.80, ал.1 от ППЗОП, ОП № 1 от предмета на поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основание чл.81 от ППЗОП, в процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "ОКТ", община Пловдив и Възложител съгласно Заповед № 18ОА105/ 22.01.2018 год. на Кмета на Община Пловдив