04604-2018-0001

BG-С. Антимово, община Видин:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

24. Географски информационни системи


Решение номер 1 от дата 24.04.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 202623635

BG311, Дунав мост Видин-Калафат АД, ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4, За: Елисавета Антонова, България 3776, С. Антимово, община Видин, Тел.: 094 988180, E-mail: dunavmost2.vd@gmail.com, Факс: 094 988180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на “Дунав мост Видин - Калафат ” АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени за периода 2019 – 2021 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 3 обекта от които: 2 броя присъединени към мрежа Ср.Н (Средно Напрежение – 20kV) със собствена кабелна мрежа и 3 обекта, присъединени към мрежа Н.Н. за срок от 36 месеца. Очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия средно напрежение e около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa присъединен към мрежа Н.Н или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия за трите обекта е общо 2000 MWh.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. В предмета на обществената поръчка е включена доставка на електрическа енергия за нуждите на "Дунав мост Видин - Калафат" АД. Предвид, че осъществяването на доставка на електрическа енергия е сложен процес, който включва в себе си етапи на планиране на потребностите, както и качествено изпълнение, то е обосновано доставката на електрическата енергия по настоящата обществена поръчка да бъде изпълнена от един изпълнена, което обосновава е липсата на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 220000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл 132 от ЗОП, секторните възложители, какъвто представлява "Дунав мост Видин - Щалафат" АД, могат при възлагане на обществени поръчки свободно да прилагат процедурата "откритапроцедура". С оглед прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, както и с оглед на това, че процедурата "открита процедура" в най-голяма степен осигурява изпълнението на принципите на публичност и равнопоставеност, то изпълнителят е определил, че обществената поръчка ще бъде възложена именно по този ред.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението за откриване на процедурата може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Любомир Кирилов Низамов

VIII.2) Длъжност

Изп. директор на "Дунав мост Видин - Калафат" АД