Версия за печат

00267-2018-0045

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-63 от дата 13.04.2018 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 18РОП43 от дата 19.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: инж.Таня Петкова-гл.експерт в д-я СМСТИ, гл. юрк.Живка Джарова в д-я СМСТИ, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 0359 32260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Текущ ремонт на Професионална Гимназия по Вътрешна Архитектура и Дървообработване „Христо Ботев”, гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Строително-монтажните работи /СМР/ ще се изпълняват съгласно Проекто-договора и приложенията към него и в съответствие с изискванията на Наредба 3 от 31 юли 2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При изпълнение на СМР да се спазват изискванията за безопасни условия на труд. Всички строителни материали и продукти, които се влагат в строежа, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Подлежащите на закриване работи се доказват с двустранно подписани протоколи. Изпълнението на СМР е необходимо да отговарят на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, са задължение на изпълнителя. Всички видове СМР, изпълнени с материали, неотговарящи на изискванията на възложителя и които не са идентични с предложените в офертата на участника, няма да бъдат изплатени от Възложителя. Видовете СМР и техните количества са описани в количествено-стойностна сметка (Образец № 3-Ценово предложение от документацията на обществената поръчка).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изхождайки от естеството на предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят е преценил, че същият не следва да бъде разделян на обособени позициии.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 275609.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е избрана в съответствие със стойностните прагове по чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура, като вид процедура съгласно ЗОП, гарантира в най-голяма степен спазването на принципите, изчерпателно изброени в чл.2 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция СМСТИ и Възложител, съгласно Заповед №16 ОА1356/07.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив