00272-2018-0004

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 200 от дата 17.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/76-услуга-публично-състезание-изготвяне-на-инвестиционни-проекти.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестижионни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Процедурата е разделена на 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони, по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 " подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 111080 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на чл. чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвиденият финансов ресурс за изпълнение на проектиране и авторски надзор е в размер на 111 080,00 лв. без вкл. ДДС. Предвид изложеното и след съобразяване на обстоятелството за планиране обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните дванадесет месеца, от датата на откриване на процедурата и когато планираната за провеждане поръчка за услуга е равна или по-висока от 70 000 лв. до 264 033 лв. без вкл. ДДС за услуга, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т.2. от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, а именно публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци