Версия за печат

00360-2018-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер З-65 от дата 11.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на Оптичен кохерентен томограф, модел 3D-OCT-2000FA+, производство на Topcon Europe Medical BV”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура включва сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на Оптичен кохерентен томограф, модел 3D-OCT-2000FA+, производство на Topcon Europe Medical BV. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд. Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции и възлагането на част от обществената поръчка на друго лице е невъзможно, предвид обстоятелството че "Българско Търговско Медицинско Дружество" ООД е носител на изключителни права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В Клиниката по очни болести на УМБАЛ "Александровска" ЕАД е инсталиран и работещ Оптичен кохерентен томограф, модел 3D-OCT-2000FA+, производство на Topcon Europe Medical BV. Това е един от апаратите, с изправността на който е свързана голяма част от дейността и изпълнението на клинични пътеки. Без наличието на работещ апарат дейността на клиниката рязко ще спадне. С оглед осигуряване на качествено лечение на пациентите и неподлагане на риск на същите, за апарата е необходимо да бъде извършвана при необходимост поддръжка, своевременна подмяна на дефектирали компоненти, настройки, резервни части, консумативи и др. Осигуряване на поддръжката може да бъде изпълнено единствено от представителя на производителя за България, като същото е удостоверено от издадената оторизация от 29.01.2018 г. от Topcon Europe Medical BV. С оторизацията производителят свидетелства, че "Българско Търговско Медицинско Дружество" ООД е единственото дружество, упълномощено да извършва търговия, маркениг и дистрибуция, сервиз и обслужване на медицинските продукти на територията на България. С оглед на гореизложеното УМБАЛ "Александровска" ЕАД, в качеството си на възложител, счита, че са налице основанията за прилагане на чл.182, ал.1 във вр. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП за избор на процедура на пряко договаряне.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Българско Търговско Медицинско Дружество" ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор