Версия за печат

00267-2018-0038

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 18РОП37 от дата 10.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: инж.Борислав Андреев Кръстев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628701, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 032 666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ИНЖЕНЕРИНГ“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ИНЖЕНЕРИНГ, в рамките на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, Община Пловдив прилага правилата на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Настоящата обществена поръчка включва: • Проучване и подготовка на всички необходими проектни части: технологична, архитектурна, конструктивна, и т.н., за рехабилитацията на Главен колектор VІІ в обхват и съдържание, съгласно действащото в момента българско законодателство (Наредба № 4 – за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). • Координация и съгласуване на проекта с всички заинтересувани институции, съгласно българското законодателство. • Получаване на разрешение за строеж въз основа на получен положителен доклад за оценяване съответствието на проекта със съществуващите изисквания към строежите, съгласно изискванията на чл. 142 от ЗУТ. И изпълнение на съответните строително-монтажни работи. • Осигуряване на възможност и схема за работа на съществуващите колектори и канализация по време на строителството. • Извършване на изпитания на съоръжението и изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и предаване на обекта, съгласно действащото в момента българско законодателство - а именно Наредба № 2 от 31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. • Упражняване на авторски надзор по време на строителството. • Обучение персонала за наблюдение и експлоатация на Главния колектор и подпомага експлоатационния персонал, при поддръжката на рехабилитираното съоръжение. • Осъществянане на периодично наблюдение на рехабилитирания колектор и подпомагане на експлоатационния персонал при неговата поддръжка, както и гарантиране на отстраняването на евентуално появили се дефекти в периода за съобщаване на дефекти - 1826 (хиляда осемстотин двадесет и шест) календарни дни от предаването на строежа от съответния Изпълнителя на Възложителя с Констативен Акт Образец 15 без забележки или, когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки. • Отстраняване за своя сметка появилите се дефекти в минимум в срока съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, след въвеждането на обекта в експлоатация. Строежът е четвърта група, втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, Община Пловдив.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата поръчка не е целесъобразно, тъй като дейностите по строителство и проектиране са взаимно обвързани и отделното им възлагане би затруднило качественото изпълнение на поръчката.Възложителят иска да получи интегриран продукт -инженеринг, а не отделно изготвяне на проект и изпълнение на СМР, тъй като по този начин Изпълнителят на строителството носи риска от изготвянето на проекта и може да изпълнява дейностите паралелно. Съгласно нормите на ЗОП, инженеринга е самостоятелен, обособен предмет на обществена поръчка. Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции не води до необосновано ограничаване на участието в нея, като същото няма да доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1084000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта -Длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП упълномощено съгласно Заповед №180А105/22.01.2018 г.