00373-2018-0009

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

48. Дентална медицина и зъботехника


Решение номер 838 от дата 04.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на Стоматологичен юнит за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Юнит–закачен на пантографско рамо с широк периметър на движение окомплектован с: - ПК – вода-въздух-спрей; - Гнездо електрически микромотор; - Шланг турбина. Стол стоматологичен DCPA – програмно управление: - програма 1 – изходно положение; - програма 2 – PANIK. Ергономичен стол – странично повдигане с освобождаване на пространството под седалката на пациента. Шарнир за закачане на водния модул(плювалник Щ-въртяш се пред пациента. Основно рамо на юнита. Основно рамо за осветителното тяло. Лед осветително тяло със сензорно управление, дублирано с ключ и огледало за пациента. Сестринска част на воден модул с четири гнезда: Слюнкосмукател; Свободно гнездо; Свободно гнездо; Свободно гнездо. Свободните гнезда могат да бъдат запълнени с: - аспирационен накрайник; - фотолампа; - втора ръкохватка за въздух/вода; - ултразвук; - интра орална камера. Аспирационна уредба. Компресорна уредба. Операторско столче на стоматолога.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят не предвижда разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции. Дейностите от предмета на поръчката представляват доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой от посочения апарат, поради което най-целесъобразно е възлагането им на един Изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 23255 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С наснтоящото Решение на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление, съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: „Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - обособена позиция № 12 „Доставка на Стоматологичен юнит“. С Решение № 1506 от 26.06.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 2072 от 14.09.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, е прекратена по отношение на: обособена позиция № 12 „Доставка на Стоматологичен юнит“. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочената обособена позиция № 12 „Доставка на Стоматологичен юнит“ е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти, а именно до 01.08.2017 г., 16:30 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не е подадена нито една оферта за участие. Предвид горепосоченото съображение Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на Стоматологичен юнит за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: обособена позиция № 12 „Доставка на Стоматологичен юнит“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Краун“ ЕООД гр. София, Адрес: гр. София, 1463, ул. Разслатица № 5

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180306khKU1605042 Договарянето ще се проведе на 19.04.2018 г. от 13,30 ч. в стая 340 - Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град. ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, Възложителя публикува в официалната страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача“, на посочения в т. 1 адрес на поръчката. ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd , достъпен чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора