Версия за печат

00267-2018-0034

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 18РОП33 от дата 03.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Приготвяне и доставяне на готова храна за нуждите на социалните услуги на бюджетна издръжка към Община Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката включват предоставяне на кетъринг услуги – приготвяне и доставяне на готова храна – за лица от различни възрастови групи, настанени в институции, предоставящи социални услуги, които са на бюджетна издръжка към Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В настоящия случай не е приложимо да се мотивира неразделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 133333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Дейностите, предмет на поръчката попадат обхвата на услигите по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции с код по CPV: 55523000. Прогнозната стойност на поръчката е определена съгласно чл. 21 от ЗОП и попада в праговете по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Всичко гореизложено дава основание за провеждане на пряко договаряне при условията на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП и съобразно чл. 66 от ППЗОП. Това дава възможност да бъде проведена процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Д И М ИНВЕСТМЪНТ" ООД; "ИНДУСТРИЪЛ ФУУД" ЕООД; "ТАКСИДО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Допълнителен електронен адрес за кореспонденция: todor_todorov@plovdiv.bg

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ ДЪРЖИКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет „Култура“ в Община Пловдив, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №18ОА614/30.03.2018г. на кмета на Община Пловдив