Версия за печат

00579-2018-0001

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер ОП-3 (1) от дата 02.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят, избран за изпълнение на услугата: „Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“, следва да изпълни следните дейности: Дейност 1: На основание чл.126, ал.4 от ЗУТ, Общия устройствен план на Община Струмяни ще се изработи в два етапа: Първи етап – Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ: Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Струмяни, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „Техническите спецификации/Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни”, одобрено с Решение № 311 от Протокол № 34/16.02.2018 г. на Общински съвет – Струмяни. Становището на Министерство на културата за съгласуване на Заданието на ОУП е задължително за изпълнение от Възложителя и от изпълнителя на обществената поръчка.Становището на РИОСВ – Благоевград изх. № 2897 (1) от 23.09.2014г. е задължително за изпълнение от Възложителя и от изпълнителя на обществената поръчка.В предварителния проект следва елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии следва да се извършат във варианти на трасето и схема на Община Струмяни, показваща в мащаб, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, устройствените зони и показатели. Втори етап – Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: Окончателен проект на ОУП на Община Струмяни, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. Съдържанието на всеки етап на проучвателните работи по всеки етап се определят от чл. 18 и чл. 19 на Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Изработването на ОУПО Струмяни следва да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 125 и чл.126 от Закона за устройство на територията, чл. 16, ал. 1, чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Дейност 2: Участникът следва да предостави и услуги по изготвяне на Доклад за екологична оценка и извършваната чрез нея оценка за съвместимостта, съгласно Съгласно становище на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Благоевград, изх. № 2897 (1) от 23.09.2014г., което е задължително за Възложителя и изпълнителя на обществената поръчка, ОУП на община Струмяни попада в обхвата на разпоредбите на чл. 85, ал. 1 от ЗООС, включен е в обхвата на т. 11.1 на Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, екологичната оценка на ОУП се извършва едновременно с изготвянето му и становището по ЕО се издава преди одобряването на плана.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 126305.21 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за услуги. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП - услуги.Поръчката не предвижда обособени позиции, като прогнозната стройност е определена при спазване на разпоредбата на чл. 21 от ЗОП. Възложителя не предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1, б. „б“ – по-голяма или равна на 264 033 лв. – за услуги, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. Предвид прогнозната стойност на обществената поръчка и обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура – публично състезание гарантира публичност на възлагане изпълнението на поръчката и разходване на публични средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ