Версия за печат

00045-2018-0007

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 82 от дата 30.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов 15а, За: Петя Гавазова - звено ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на лекарствени продукти необходими за лечение на онкологични заболявания на пациенти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на лекарствени продукти необходими за лечение на онкологични заболявания на пациенти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по обособени позиции. Лекарствените продукти, предмет на настоящото договаряне без предварително обявление , са с международно непатентно наименование (INN) Vinblastine, с анатомично терапевтичен код (АТС код) L01CA01, парантерална форма, (INN) Vincristine, с анатомично терапевтичен код (АТС код) L01CA02, парантерална форма и (INN) Etoposide, с анатомично терапевтичен код (АТС код) L01CB01, парантерална форма,

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 223440 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП Възложителят открива процедура по договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на лекарствени продукти необходими за лечение на онкологични заболявания на пациенти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по обособени позиции. Ежегодно „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (КОЦ – Пловдив) провежда процедура по ЗОП за избор на изпълнител/и за доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на КОЦ – Пловдив по обособени позиции. С Решение № 14/11.01.2017 г. е обявена открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, публикувана в РОП под № 00045-2017-0001, с предмет: „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. С Решение № 125/07.07.2017г., с което се изменя Решение №105/31.05.2017г., на управителя на КОЦ – Пловдив, на основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП частично е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка поради това, че единственият участник за обособена позиция №16 с INN - Vinblastin; обособена позиция № 17 с INN - Vincristine; и обособена позиция №19 с INN - Etoposide отказва да бъде сключен договор. С Решение № 237/17.11.2017 г. е обявена открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, публикувана в РОП под № 00045-2017-0011, с предмет: „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. С Решение № 14/17.01.2018г., на управителя на КОЦ – Пловдив, на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП частично е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка поради неподаване на нито една оферта за обособена позиция №1 с INN - Vinblastin; обособена позиция № 2 с INN – Vincristine; обособена позиция № 3 с INN – Etoposide. Поради изложените по-горе обстоятелства, Възложителят решава да проведе процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „МСФАРМА” АД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 130861077 Адрес: гр. София, 1618 район „Овча купел” ул. Земляне № 35 представлявано от Калоян Арсенов

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител