Версия за печат

00267-2018-0029

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 18РОП27 от дата 22.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: инж.Таня Петкова-гл.експерт в д-я СМСТИ, гл. юрк.Живка Джарова в д-я СМСТИ, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 0359 32260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180319huUP6175284.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране, авторски надзор и извършване на основен ремонт на ДГ „Осми март”, гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Предмет на настоящата обществената поръчка е: „Проектиране, авторски надзор и извършване на основен ремонт на ДГ „Осми март”, гр. Пловдив”. Видовете дейности са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка. 2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка ще се оферира в съответствие със заложените календарни дни, съгласно техническата спецификация. 3. Участникът ще оферира една обща цена за изпълнение на обществената поръчка, разпределена по видове дейности, съгласно Ценовото предложение – Образец на Възложителя,съдържащ се в документацията за обществената поръчка. 4. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор на обществената поръчка, който е неразделна част от документацията на същата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изхождайки от естеството на предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят е преценил, че същият не следва да бъде разделян на обособени позициии.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 377500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е избрана в съответствие със стойностните прагове по чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура, като вид процедура съгласно ЗОП, гарантира в най-голяма степен спазването на принципите, изчерпателно изброени в чл.2 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция СМСТИ и Възложител, съгласно Заповед №16 ОА1356/07.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив