00022-2018-0001

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер А-428 от дата 21.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов №9, За: Александър Бебев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20289, E-mail: obstina@asenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180321HEaC1104275.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 2, 3 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград", със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №2 и №3 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" и Обособена позиция № 2 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия с №5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата обществена поръчка ще се възложи извършването на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии с №№ 2,3 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрутни разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Асеновград. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага приетата с Решение №822, взето с протокол №24 от 29.03.2017 год. на Общински съват - Асеновград, цена на билет за пътуване по градските автобусни линии на гр. Асеновград.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 401920 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № А -1491 от 28.09.2017 год. на Възложителя инж. Мария Вълканова –зам.-кмет на Общината е открита процедура за възлагане по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 2, 3, 4 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград", със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №2 и №3 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград"; Обособена позиция № 2 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия №4 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" и Обособена позиция № 3 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия с №5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград". Обявлението за поръчка е публикувано в РОП и ОВ на ЕС на 02.10.2017год. Уникалният номер на поръчката в РОП е 00022-2017-0006. В обявлението е посочен краен срок за получаване на оферти 17:00 часа на 06.11.2017г. Във връзка с постъпила жалба с вх.№14.00.5012/26.10.2017г. на основание чл.203, ал.3 от ЗОП всички действия по хода на процедурата са преустановени, считано от 27.10.2017г. С Решение №А-2069/22.12.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация във връзка с производство по обжалване е променен срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 03.01.2018г. В посочения срок е постъпила само една оферта за обособена позиция №2, а за обособени позиции №1 и №3 не са постъпили оферти. Възложителят се е възползвал от възможността на чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП и е удължил крайният срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 11.01.2018г. В посочения срок са постъпили две оферти за обособена позиция №2, а за обособени позиции №1 и №3 не са постъпили предложения. Предвид изложеното и на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП с Решение № А-278 от 27.02.2018 год. обществената поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 2, 3, 4 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград“ в частта й по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №2 и №3 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград“ и Обособена позиция № 3 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия с №5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" е прекратена. Съгласно чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при провеждане на откритата процедура не са подадени оферти за участие и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. Поради това, че за участие в процедурата не са подадени оферти в обявения срок, постановеното решение за прекратяване е влязло в сила и условията не са съществено променени, налице е хипотезата на чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП, при която Възложителят може да проведе процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, за откриването на която се издава настоящото решение.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Автотранс-2000" ООД, ЕИК 115535593, гр. Пловдив, р-н Източен, бул. Източен" №48, ет.6, представлявано от Иван Ангелов Чолаков

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: А-1491 от 28.09.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00022-2017-0006

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.113, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.4, параграф 3 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 год. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти /ЕИО/ №1191/96 и /ЕИО/ №1170/70 на Съвета, както и чл.16д от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и предвид поставените в обявлението и документацията за обществената поръчка критерии за подбор и минимални изисквания за допустимост, изискващи значителни инвестиции, договорът за всяка от двете обособени позиции на поръчката ще бъде сключен за срок на действие 7 години, съгласно условията на проекта на договор. Прогнозната стойност на поръчката е изчислена по реда на чл.21, ал.11, т.2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП, решението може да се обжалва в 10-дневен срок от публикуването му за откриването на процедурата по договаряне без обявление.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Мария Станчева Вълканова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет, оправомощена със заповед № А-1486 от 27.09.2017 год на Кмета на Общината