Версия за печат

00470-2018-0002

BG-с.Черноочене:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 112 от дата 20.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: инж. Николина Борисова - Началник отдел ТСУ, България 9701, с.Черноочене, Тел.: 03691-6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691-6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/chernoochene-962/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“. Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Проектът на канализация в с.Пряпорец предвижда изграждане на канализация за битови отпадни води в с.Пряпорец. Канализацията е проектирана като разделна. Канализационните клонове са оразмерени за диаметър на тръбите ф300, GIGAPIPE SN8. Предвиденият Главен колектор ІVа върви по трасето на външната канализация на СУ и ЦДГ, заустена в септична яма, която ще бъде премахната след построяването на канализацията. Главен колектор ІVа ще се заусти в Главен колектор ІІІ, минаващ на около 20 м. от септична яма, изграден и въведен в експлоатация през 2010 г. В Главен колектор ІV заустват по-голямата част от уличните клонове. Главен колектор ІV ще довежда битовите отпадни води до отредената площадка за ПСОВ, като ще се заусти в съществуваща РШ т.7 от надлъжния профил на Довеждащия колектор до площадката на ПСОВ, изграден и въведен в експлоатация през 2007 г. Об. поз.№ 1- Предмет на обособената позиция са участъците - Главен колектор IV – 480 м;Главен колектор IVа – 482м и Главен колектор IV извън регулация – 334м или общата дължина на трасетата е 1296 м. Об. поз. № 2 - Предмет на обособената позиция са участъците - Клон 1 – 50м, ; Клон 2 - 97м ; Клон 3 - 56м; Клон4 -101м; Клон 5 - 96м; Клон 6- 64м; Клон 7- 56м; Клон 8- 155м; Клон 8а– 165 м; Клон 9- 504м; Клон 10- 84м; Клон 11- 79м; Клон 12- 48м; Клон 13- 191м и Клон 14- 117м. Общата дължина на трасетата е 1863м. Подробно описание се съдържа в Техн. спецификации към документацията на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 900573.78 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, чиято обща стойност попада в прага по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Айдън Ариф Осман

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Черноочене