Версия за печат

01389-2018-0003

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

21. Технология на облеклото


Решение номер 5 от дата 20.03.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/izrabotka-i-dostavka-na-rabotno-i-uniformeno-obleklo-i-obuvki.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изработка и доставка на работно и униформено облекло и обувки”, разделена на 9 обособени позиции: ОП № 1 „Изработка и доставка на мъжко лятно работно облекло”; ОП № 2 „Изработка и доставка на мъжко лятно униформено облекло”; ОП № 3 „Изработка и доставка на дамско лятно униформено облекло”; ОП № 4 „Изработка и доставка на мъжко зимно работно облекло”; ОП № 5 „Изработка и доставка на мъжко зимно униформено облекло”; ОП № 6 „Изработка и доставка на дамско зимно униформено облекло”; ОП № 7 „Изработка и доставка на мъжки работни обувки”; ОП № 8 „Изработка и доставка на мъжки официални обувки”; ОП № 9 „Изработка и доставка на дамски официални обувки”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват изработка и доставка на облекла и обувки както следва: Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на мъжко лятно работно облекло” - 200 (двеста) броя комплекти ± 5 %. Един комплект мъжко лятно работно облекло включва: - Работно яке - 1 (един) брой; - Работен полугащеризон - 1 (един) брой; - Тениска - 2 (два) броя. Всички посочени артикули са неделима част от комплекта мъжко лятно работно облекло! Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на мъжко лятно униформено облекло”- 450 (четиристотин и петдесет) броя комплекти ± 5 %. Един комплект мъжко лятно униформено облекло включва: - Риза с дълъг ръкав - 1 (един) брой; - Риза с къс ръкав - 2 (два) броя; - Пуловер - 1 (един) брой; - Панталон - 2 (два) броя. Всеки един от артикулите е неделим от комплекта мъжко лятно униформено облекло! Обособена позиция № 3 „Изработка и доставка на дамско лятно униформено облекло” - 20 (двадесет) броя комплекти ± 5 %. Един комплект дамско лятно униформено облекло включва: - Риза с дълъг ръкав - 1 (един) брой; - Риза с къс ръкав - 2 (два) броя; - Пуловер - 1 (един); - Панталон - 2 (два) броя. Всеки един от артикулите е неделим от комплекта дамско лятно униформено облекло! Обособена позиция № 4 „Изработка и доставка на мъжко зимно работно облекло" – 200 (двеста) броя комплекти ± 5 %. Един брой комплект мъжко зимно работно облекло включва: - Работно яке - 1 (един) брой; - Полугащеризон - 1 (един) брой. Работното яке и полугащеризона са неделими от мъжкото зимно работно облекло! Обособена позиция № 5 „Изработка и доставка на мъжко зимно униформено облекло”- 450 (четиристотин и петдесет) броя ± 5 %. Мъжкото зимно униформено облекло се състои от зимна шуба – 1 (един) брой. Обособена позиция № 6 „Изработка и доставка на дамско зимно униформено облекло”- 20 (двадесет) броя ± 5 %. Дамското зимно униформено облекло се състои от зимна шуба – 1 (един) брой. Обособена позиция № 7 „Изработка и доставка на мъжки работни обувки” - 200 (двеста) чифта ± 5 %. Обособена позиция № 8 „Изработка и доставка на мъжки официални обувки” - 450 (четиристотин и петдесет) чифта ± 5 %. Обособена позиция № 9 „Изработка и доставка на дамски официални обувки” - 20 (двадесет) чифта ± 5 %. Изделията се изработват в пълно съответствие с технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя, описани в Техническата спецификация – Раздел I от Документацията за участие. Прогнозните количества са ориентировъчни и служат за извършване на оценяване на участниците към момента на започване на процедурата. Възложителят не се ангажира да усвои изцяло прогнозното количество работно/униформено облекло и работни/официални обувки, а Изпълнителят приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. Изпълнителят се задължава, в срок до 3 (три) дни от получаване на заявката, да вземе размерите на съответните служители на Възложителя. Сроковете за изработка и доставка започват да текат от деня, следващ деня, в който Изпълнителят е взел съответните размери, и са както следва: - За заявка до 300 (триста) броя комплекти работно и/или униформено облекло или до 300 (триста) чифта обувки – извършва се в рамките на 20 (двадесет) дни; - За заявка над 300 (триста) броя комплекти работно и/или униформено облекло или над 300 (триста) чифта обувки – извършва се в рамките на 40 (четиридесет) дни.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 158130 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП за услуги, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура измежду посочените в чл.18 от ЗОП. Провеждането на публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката,свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, прозрачност при разходването на финансовите средства. Публичното състезание ще даде възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Обществената поръчка, по отношение на Обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, е запазена обществена поръчка по смисъла на чл.12, ал.2 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като обектът на посочените обособени позиции попадат в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от 26.08.2016г. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОП, при възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най - малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най - малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на Възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица. В процедурата за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно §2, т. 46 от ДР ЗОП „специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка. 2. При подаване на офертата, към техническото си предложение, всеки участник представя по един брой комплект/чифт мостра, в зависимост от обособената позиция за която участва. Мострите на участниците, които не са избрани за изпълнители, ще бъдат върнати в срок до 10 (десет) дни от сключването на договор или от прекратяването на процедурата. Възложителят ще задържи мострите на участника, с който е сключен договор за обществената поръчка, които ще служат за сравнение и съответствие на качеството на доставените с оферираните стоки, до пълното изпълнение на договора и изтичане на срока за рекламациите по него. Мострите ще бъдат използвани: - при разглеждане на офертите за сравняване на изискванията от Техническата спецификация с предложението за изпълнение на поръчката. Ще бъде извършена проверка за наличие на етикетировка и маркировка. - при сключване на договор и доставка, за определяне съответствието на мострата с доставения артикул от определения Изпълнител. При прегледа на мострите ще бъде нарушена опаковката им, но не и тяхната цялост и търговски вид.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор