Версия за печат

05397-2018-0006

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер ДАЕУ-1770 от дата 15.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й.В. Гурко 6, За: Миряна Нановска, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9492433, E-mail: mnanovska@e-gov.bg, Факс: 02 9818787

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Наемане на до 30 броя леки автомобили за обезпечаване на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Наемане на до 30 броя леки автомобили за обезпечаване на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства във връзка с изпълнението на проект № BG05SFOP001-1.001-0001 „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура" за нуждите на електронното управление“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка ще бъде реализирана и се финансира във връзка с проект № BG05SFOP001-1.001-0001 с наименование „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, на основание сключения между ДАЕУ и УО на ОПДУ договор за безвъзмездна финансова помощ.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП, при публично състезание възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 125000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугата е с прогнозна стойност 125 000 лв. без ДДС, при която възложителите прилагат процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Процедурата "публично състезание" дава възможност всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на ДАЕУ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Вяра Методиева Тодева

VIII.2) Длъжност

Възложител съгласно Заповед № ДАЕУ-689/01.02.2018 г. на председателя на ДАържавна агенция "Електронно упрвление"