01389-2018-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 4 от дата 13.03.2018 г.  История

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2018/procedura-01389-2018-0002.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на течно гориво за автобусите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр.Варна”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на Дизелово гориво Б6, с допълнителна характеристика: дизелово моторно гориво с 6% биодизел за дизелови двигатели, необходимо за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, в количество - 2 000 000 (два милиона) литра плюс/минус 20 % за целия срок на договора. Допълнителни характеристики и изисквания съгласно Поръчката-спецификация, неразделна част от договора за борсово представителство. Борсовият договор е за срок от 6 (шест) месеца от датата на подписването му. Борсовият договор може да се прекрати едностранно от купувача/възложител преди изтичане на срока за който е сключен и/или преди изчерпване на количеството, с едноседмично писмено предизвестие отправено от купувача до продавача без купувача да дължи на продавача/изпълнителя неустойка. Доставките ще са периодични, по писмена заявка, до склада на „Градски транспорт” ЕАД, адрес: гр.Варна, ул.„Тролейна” № 48. Посоченото количество в Поръчката-спецификация не задължава Възложителя да го потреби в пълен обем. Стоките следва да са с произход България, Европейски съюз или еквивалент, производство 2017-2018 година. Всяка конкретна заявка да се изпълни в срок до 1 (един) работен ден от датата на подаване на писмена заявка (електронна поща, факс) от Купувача. Всяка доставка да бъде придружена с документи подробно посочени в Поръчката-спецификация. Срок и начин на плащане - по банков път, в лева, до 30 дни след представяне на данъчна фактура в оригинал, съпроводена с документите по т.19 от Поръчката-спецификация. Рекламации по количествата се предявяват в момента на приемане на стоката в склада на Купувача, а рекламации по качеството - не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на товарителницата. При подписване на борсовия договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът представя на Купувача документите по чл.65 ал.2 от ППЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата процедура по доставка на дизелово гориво е невъзможно да бъде разделена на обособени позиции, тъй като става въпрос за периодични доставки на един вид стока. Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 138, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, при което секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3260000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016г. e направено изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016г. за одобряване на списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.61 от 2016г.), като приложението към член единствен е изменен с допълване на списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП. Съгласно § 5 от Заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Постановлението е обнародвано в бр.99 от 13.12.2016 г. на "Държавен вестник". Към момента на откриване на настоящата процедура стоката, предмет на същата - Дизелово гориво, е включена в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал.1, т.6 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимия продукт. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В съответствие с нормативните разпоредби на чл.196, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.197, ал.1, т.5 от с.з., жалба може да се подава в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата по договаряне.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор