Версия за печат

00267-2018-0021

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 10 от дата 08.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040569

BG421, Общинско предприятие Дезинфекционна станция - община Пловдив, ул. Перущица №1, За: Деспина Гърова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 990318, E-mail: dstancia.plovdiv@abv.bg, Факс: 032 990318

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dezstancia.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180227xMuy6072948.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на община Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на услуги по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Незадължително за публично състезание съгласно чл.178, ал.5 от ЗОП

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 252000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деспина Василева Гърова

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "Дезинфекционна станция", упълномощен със Заповед №18ОА189/05.02.2018г. на Кмета на община Пловдив