Версия за печат

00470-2016-0005

BG-с.Черноочене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мустафа - Финансов контрольор, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.chernoochene.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 712 от 15.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2016-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на Община Черноочене по 11 /единадесет/ броя маршрутни разписания утвърдени по Заповед № 508/29.08.2016 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 189 от 30.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG425, ЕТ ЯМАН - Исмаил Мюмюн, с. Бели вир, ул. Извън регулацията 47, България 6702, с. Бели вир, Тел.: 0888-9907933, E-mail: yaman@abv.bg, Факс: 0888-9907933

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 1 Наименование: Маршрутно разписание – с.Черноочене-център- с.Яворово- с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – ДГ с.Житница, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 44 км дневно

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.01.2017 г. 

Крайна дата

31.12.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
10098 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.02.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10026.72 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.03.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА