Версия за печат

00267-2018-0018

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 18РОП17 от дата 06.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: инж.Борислав Андреев Кръстев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628701, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 032 666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ – ИНЖЕНЕРИНГ”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг в рамките на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, Община Пловдив прилага правилата на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Настоящата обществена поръчка включва: • Изготвяне на Технически и Работен проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”. Съгласуване и изваждане на всички необходими разрешителни, вкл. разрешение за строеж на база технически проект; • Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пловдив по одобрения проект; • Доставка на машини и съоръжения за обекта; • Изготвяне на Докумeнтация за експлоатация на оборудване и съоръжения на български език за обект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг” • Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването; • Авторски надзор по време на строителството и монтажа на обекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, Община Пловдив.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата поръчка не е целесъобразно, тъй като дейностите по строителство и проектиране са взаимно обвързани и отделното им възлагане би затруднило качественото изпълнение на поръчката.Възложителят иска да получи интегриран продукт -инженеринг, а не отделно изготвяне на проект и изпълнение на СМР, тъй като по този начин Изпълнителят на строителството носи риска от изготвянето на проекта и може да изпълнява дейностите паралелно. Съгласно нормите на ЗОП, инженеринга е самостоятелен, обособен предмет на обществена поръчка. Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции не води до необосновано ограничаване на участието в нея, като същото няма да доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 58845129 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта -Длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП упълномощено съгласно Заповед №180А105/22.01.2018 г.