Версия за печат

00373-2018-0007

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 506 от дата 02.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 „Доставка на Операционна лампа подвижна“; - обособена позиция № 2 „Доставка на Операционна маса дребни преживни животни“ и - обособена позиция № 3 „Доставка на Лампа тип „Кокиче“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, по отношение на следните Обособени позиции: - обособена позиция № 1 „Доставка на Операционна лампа подвижна“ - 1 брой; - обособена позиция № 2 „Доставка на Операционна маса дребни преживни животни“ - 1 брой; - обособена позиция № 3 „Доставка на Лампа тип „Кокиче“ - 2 броя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5416.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“. Посоченото правно основание е приложимо в конкретния случай, предвид липсата на подадени оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, по отношение на следните Обособени позиции: - обособена позиция № 1 „Доставка на Операционна лампа подвижна“, - обособена позиция № 2 „Доставка на Операционна маса дребни преживни животни“, - обособена позиция № 3 „Доставка на Лампа тип „Кокиче“. С Решение № 1357 от 07.06.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – Открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 76 от 16.01.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, е прекратена по отношение на: обособена позиция № 3 „Доставка на Операционна лампа подвижна“; обособена позиция № 4 „Доставка на Операционна маса дребни преживни животни“ и обособена позиция № 7 „Доставка на Лампа тип „Кокиче“. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочените обособени позиции е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти, а именно до 18.07.2017 г., 16:30 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не е подадена нито една оферта за участие за всяка от тях. Предвид горепосочените обстоятелства, Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура „договаряне без предварително обявление“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ЕТ „Биомед-Николай Голомехов“ гр. София, Адрес: гр. София 1680, жк Белите брези, ул. Гребенец № 6

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180228Vlto1591782 Договарянето ще се проведе на 15.03.2018 г, 14,00 ч.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора