Версия за печат

00272-2017-0004

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/62-публично-състезание-00272-2017.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 269 от 03.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Основен ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Ружинци” по три обособени позиции: Обособен позиция № 1. „ОР на път VID2162 / I - 1, Ружинци - Белотинци / - Гюргич” от км. 1+300 до км. 2+750 и 3+748 до км. 4+275 Обособен позиция № 2. „ОР на път VID2164 / III - 114, Дреновец - Ружинци / - Дражинци” от км. 0+050 до км. 1+300 Обособен позиция № 3. ОР улична мрежа в 1. с. Дреновец: ул. „Патриарх Евтимий” от № 1 до № 12, ул. „Стефан Караджа” от № 1 до № 19, ул. „23 септември” от № 4 до № 11, ул. „Толбухин” от № 18 до № 36, ул. „Спортист” от № 2а до № 22, ул. „Кирил и Методий” от № 1 до № 5; 2. с.Ружинци: ул. „23 септември” от № 4 до № 38, ул. „Драгомир” от № 2 до № 26, ул. „Боян Статев” от № 5 до № 9, ул. „Коста Йорданов” от № 2 до № 57”.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 140 от 20.07.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG311, „БКС-БЪДИНСТРОЙ” АД, гр.Видин, ул. „Пейо Яворов” № 1, България 3700, Видин, Тел.: 094 601477, E-mail: bks_vidin@abv.bg, Факс: 094 601470

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ОР улична мрежа в 1. с. Дреновец: ул. „Патриарх Евтимий” от № 1 до № 12, ул. „Стефан Караджа” от № 1 до № 19, ул. „23 септември” от № 4 до № 11, ул. „Толбухин” от № 18 до № 36, ул. „Спортист” от № 2а

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

28.08.2017 г. 

Крайна дата

02.09.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
250000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.09.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
250000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци