02698-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 86 от дата 22.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000667378

BG411, Детска градина № 173 Звънче, Столична община, район Подуяне, кв. Хаджи Димитър, ул. Златица № 46, За: Дора Александрова Лисева, България 1510, София, Тел.: 02 9478478, E-mail: doris_2005@abv.bg, Факс: 02 9478478

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://173cdg.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/173cdg-107/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне”, детайлизирани в документацията за участие, като посочените в нея количества са прогнозни и изпълнението ще се извършва по количества, посочени в конкретни заявки

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е с комплексен характер. Естеството на доставката не предполага обособяването на позиции. Предметът на поръчката е единен и неделим, тъй като включва доставка на хранителни продукти, които ще се доставят на едно място за приготвяне на храна на място, а количествата на отделните доставки ще се определят от конкретните потребноси на Възложителя. Би било нелогично, икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно предметът на поръчката да бъде разделян и възлаган на различни изпълнители. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 244000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно нормата на чл. 21, ал. 1 от ЗОП прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от Възложителя и включва всички плащания към бъдещия изпълнител без ДДС. Редът за възлагане на обществената поръчка се определя от нейната прогнозна стойност. В тази връзка редът за възлагане на настоящата обществена поръчка е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразно който Възложителят при стойност на поръчката 244 000 лева /двеста четиридесет и четири хиляди лева/ без ДДС прилага предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 12 на ЗОП процедура – публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Дора Александрова Лисева

VIII.2) Длъжност

Директор