Версия за печат

00267-2018-0011

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 18РОП11 от дата 16.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, България 40000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180215Pkiq5986759.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Реконструкция на бул. “Северен“ в участъка от моста на „Адата“ до ул. „Брезовско шосе“ -І етап; Обособена позиция 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Реконструкция и разширение на бул. “Васил Априлов“ в участъка от ул. “Войнишка слава“ до бул. “Шести септември“, град Пловдив“ – I eтап

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Реконструкция на бул. “Северен“ в участъка от моста на „Адата“ до ул. „Брезовско шосе“-І етап ; Обособена позиция 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Реконструкция и разширение на бул. “Васил Априлов“ в участъка от ул. “Войнишка слава“ до бул. “Шести септември“, град Пловдив“ – I eтап Авторският надзор при изпълнение на строително-монтажните работи е за целия период на строителството до въвеждането му в експлоатация. Мястото на изпълнение на предмета на поръчката - гр. Пловдив. Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е както следва: За ОП № 1- в размер до 35000.00 лв. без включен ДДС (тридесет и пет хиляди лева)/ 42000.00 лв. с вслючен ДДС (четиридесет и две хиляди лева). Посочената стойност е лимитна. За ОП № 2- в размер до 8000.00 лв.без включен ДДС (осем хиляди лева)/ 9600.00 лв. без ДДС (девет хиляди и шестотин лева). Посочената стойност е лимитна.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 43000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят - Община Пловдив възлага обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОП, тъй като двете дружества, поканени за участие в настоящата процедура, са изготвили инвестиционните проекти по двете обособени позиции, а съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ авторският надзор по време на строителството се определя чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството, съгласно разпоредбата на чл.162, ал.3 от ЗУТ. А съгласно нормата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Възлагането на тази обществена поръчка на други лица би довело до нарушаване на авторските права на дружеството, автор на проекта, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл.79, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно сключен договор за проектиране № 13ДГ554/08.05.2013 год. между Община Пловдив и „ПРОГРАМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на дружеството е възложено да изпълни: „Проектиране на основни ремонти на пътища и съоръжения, находящи се в град Пловдив по обособени позиции: За Обособена позиция №1 „Реконструкция на бул. „Северен” в участъка от моста на „Адата” до „Карловско шосе”. Дружеството е изпълнило задълженията си в срок и е изготвило проектите, които са одобрени и за които има издадено Разрешение за строеж № 180/09.07.2014 г., допълнено със Заповед №37/29.03.2017 г. и Заповед №86/01.08.2017 г. Одобрените и съгласувани технически инвестиционни проекти включват части подробно описани в разрешението за строеж. Съгласно сключен договор за проектиране № 12ДГ1386/07.12.2012 год. между Община Пловдив и „БАЛЧЕВ“ ЕООД, на дружеството е възложено да изпълни: „Проектиране на основни ремонти и ново строителство за улици от първостепенната улична мрежа на град Пловдив по обособени позиции: 2-ра обособена позиция: „Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов" в участъка от кръстовище Централна гара до бул."Шести септември" в гр. Пловдив и продължението на ул. "проф. Цветан Лазаров", като елемент на първостепенната улична мрежа”. Дружеството е изпълнило задълженията си в срок и е изготвило проектите, които са одобрени и за които има издадени Разрешение за строеж №331/28.11.2014 г. и №85/02.04.2015 г., допълнено с Заповед №106/02.09.2016 г. и Заповед №106/26.09.2017 г. Одобрените и съгласувани технически инвестиционни проекти включват части подробно описани в разрешенията за строеж. При стартиране изпълнение на строителството е необходимо упражняването на авторски надзор по време на строителството от проектанта по съответната част, поради което се налага провеждане на настоящата обществена поръчка, за да се сключи договор за упражняване на авторски надзор, с което ще се спазят законовите разпоредби на ЗУТ, ЗАПСП и ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ДО „ПРОГРАМ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД, ЕИК 160025055 ул. „Димитър Талев“ №61, ап.74 гр. Пловдив 4004; тел.: 0889/723 589; e-mail: ganeva.elka@gmail.com за Обособена позиция №1 ДО „БАЛЧЕВ“ ЕООД, ЕИК 115843203 бул. „Шести септември” №39, ет.6, ап.18 гр. Пловдив 4000 тел.:032/ 638 235; 0888938030; e-mail: balchev_45@abv.bg за Обособена позиция №2

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, Възложителя не прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП и ще сключи договор с поканените лица след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата. При подписване на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197 и сл. от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "СМСТИ" и Възложител, съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016 г.