Версия за печат

00714-2018-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 3 от дата 15.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в двадесет и две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Спринцовки - отворена позиция, Обособена позиция № 2 Спринцовки фотозащитени - затворена позиция, Обособена позиция № 3 Спринцовка и сонда за неонатално отделение - затворена позиция, Обособена позиция № 4 Игли и Абокати - отворена позиция, Обособена позиция № 5 Катетри, Системи, Кранчета и Адаптори, Иригатори, Филтри - отворена позиция, Обособена позиция № 6 Сонди - отворена позиция, Обособена позиция № 7 Ендотрахиални тръби, Въздуховоди и Водачи - отворена позиция, Обособена позиция № 8 Остриета за скалпел - отворена позиция, Обособена позиция № 9 Еднократни консумативи - отворена позиция, Обособена позиция № 10 Превързочен материал - отворена позиция, Обособена позиция № 11 Хирургични игли - отворена позиция, Обособена позиция № 12 Атравматични медицински конци с игли, копринени конци и лигатури - отворена позиция, Обособена позиция № 13 Консумативи за образна диагностика - отворена позиция, Обособена позиция № 14 Електроди - отворена позиция, Обособена позиция № 15 Неонатални ендотрахиални тръби - затворена позиция, Обособена позиция № 16 Консуматив за клинична лаборатория - затворена позиция, Обособена позиция № 17 Фолио за стерилизатор - отворена позиция, Обособена позиция № 18 Комплект за анестезия-отворена позиция, Обособена позиция № 19 Ендоскопски торбички -отворена позиция, Обособена позиция № 20 Калъф за видео камера, операционни сетове, микуличи - затворена позиция, Обособена позиция № 21: Разни консумативи, от които задължително следва да бъдат представени мостри-отворена позиция, Обособена позиция № 22 Перхидрол и кислородна вода - отворена позиция. По обособените позиции, означени като "затворени" участниците следва да оферират доставка на стоките по всички номенклатури от съответната позиция. По обособените позиции, означени като "отворени", участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици от съответната обособена позиция. Подробно описание на стоките по съответните обособени позиции и номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение 1).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 290088.76 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 362493.06 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: Периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД 2. Договори за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Лаборатория по Микробиология, сключени при условията на директно възлагане в съответствие с разпоредбата на чл. 20 ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 20 ал. 5 от ЗОП 3. Договори за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Отделение по Обща и Клинична патология


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 , когато обществените поръчки за доставки имат прогнозна стойност по-голяма или равна на 264 033 лв. Наред с това с настоящата процедура се възлага част от обществена поръчка на обща стойност над праговата стойност по чл. 20 ал. 1 т. 1 б. "б" от ЗОП, като в този случай съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 6 изр. последно от ЗОП настоящата поръчка следва да бъде възложена задължително по реда на откритата процедура, независимо от остатъчната й стойност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД