Версия за печат

01922-2018-0002

BG-с. Царев брод:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

55. Животновъдство, профил Рибовъдство и аквакултура


Решение номер 2 от дата 12.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 200464696

BG333, Експериментална база - Държавно предприятие към Институт по земеделие - Шумен, ж.к. проф. Иван Иванов, За: Жоро Петров Иванов, Бутан 9747, с. Царев брод, Тел.: 054 830453, E-mail: dp-exp@abv.bg, Факс: 054 830453

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dp_exp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dp_exp.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Селско стопанство - животновъдство и растениевъдство

I.3) Основна дейност

Друг: Селско стопанство - животновъдство и растениевъдство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Вид; Активно вещество; Наименование на продукта и/или негов еквивалентГранични ст/сти в кг. Необходими количества Фунгицид; 84 г/л епоксиконазол+250г/л фенпропиморф; Опус ТОП; Литри; 200 Хербицид; Флорасулам – 54 г/кг, тритосулфурон – 714 г/кг;Биатлон 4Д; Литри; 20 Хербицид; 500 г/кг флумиоксазин; Пледж 50 ВП Кг. 22 Хербицид; 720г/л диметенамид; Спектрум Литри 400 Хербицид; 40 г/л имазамокс; Листего 40, Пулсар 40, Пасат 40 Литри 100 Хербицид; 22,5г/л форамсулфорон+изоксадифен-етил (антидот – 22,5 г/л); Екип ОД Литри 445 Хербицид; 960 г/л S-метолахло; Дуал Голд 960 ЕК, Тендър ЕК Литри 50 Хербицид; Бромоксинил октаноат/хептаноат – 400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил – 280 г/л) 2,4 – Д етилхексилестер – 422,1 г/л; Буктрил Универсал Литри 20 Хербицид; Имазамокс – 22,4 г/л+ бентазон – 480 г/л Корум Пакет 15 Инсектицид 25 г/л делтаметрин Децис 2,5 ЕК Литри 40 Инсектицид; 50г/л циперметрин+500г/л хлорпирифосетил; Санмба, Нуреле Д и Хлорсирин 550ЕК Литри 10 Фунгицид; Флуксапироксад – 333 г/л; Систива 333 ФС; Литри 55

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Продуктите за растителна защита са конкретизиране на видове и няма основание за разделянето им в обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 79303 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 196, а. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава до 10-дневен срок от изтичане то на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Калин Сланев

VIII.2) Длъжност

Директор