00373-2018-0006

BG-Стара Загара:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

54. Животновъдство


Решение номер 310 от дата 12.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загара, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.uni-s z.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ор.uni-s z.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в три позиции: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - обособена позиция № 3 „Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Договорът за изпълнение на доставките по трите Обособени позиции ще се сключи за срок на действие от 12 (дванадесет) месеца, считано от неговото сключване. Разплащанията за осъществените доставки ще се извършват от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора, съгласно условията на проекто-договора, чрез единната сметка на Тракийски университет гр. Стара Загора в БНБ – ЦУ, код МФ за съответното структурно звено.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 79419.16 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет през предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и предвид изпълнението на разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗОП, са налице условията за провеждане на Публично състезание. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността при възлагане на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагане на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи за обществената поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора в главно меню "Профил на купувача" на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180208BCEa1549603.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора