Версия за печат

00546-2018-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер З-38 от дата 08.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева; Ваня Василева-Кисьова, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180207XJlv1168035.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Рembrolizumab, powder for concentrate for solution for infusion, 144 фл.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Липсва разделяне на обособени позици, тъй като предмет на настоящето възлагане е само един единствен лекарствен продукт.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 490492.8 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № З-188/12.09.2017 г. е открита обществена поръчка с предмет: „ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД“, публикувана в Агенцията по обществени поръчки на 14.09.2017г. с № 00546-2017-0012, обявление № 18-00-393 от 12.09.2017г. и Обявление, публикувано под номер 2017/S 176-360070 от 14.09.2017г. в Официалния вестник на ЕС, изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № З-195 от 28.09.2017г. и публикувано под номер 2017/S 188-385031 от 30.09.2017г. в Официалния вестник на ЕС. С Решение № 3-261/17.11.17 г. Възложителят, на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП е прекратил обществената поръчка в частта й по обособени позиции № 1, 20, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 37 от Техническата спецификация, поради липса на подадени оферти. Под номер № 37 от техническата спецификция именно е предвиден продукт Рembrolizumab, powder for concentrate for solution for infusion, прогнозно количество - 144 фл. С отправяне на настоящата покана, на основание чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП, се цели възлагане на една обособена позиция, съгласно приложена техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, Рembrolizumab, powder for concentrate for solution for infusion, 144 фл. чрез процедура договаряне без обявление при най-изгодни за възложителя условия като първоначалните условия за възлагане на поръчката не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.„Софарма Трейдинг” АД Ул. “Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12 Гр. София 1220 Тел./Факс:02/81 33 666 e-mail: оffice@sopharmatrading.bg 2.„Фьоникс Фарма“ ЕООД ул. „Околовръстен път” № 199а гр. София 1700 факс: 02/ 965 88 28 e-mail: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg www. phoenixpharma.bg 3.„Фармнет” АД Ул. „Братя Бъкстон” №134 Гр. Пловдив, 4000 факс: 032271826 Е-mail: tivanov@pharmnet.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-188 от 12.09.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00546-2017-0012

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП (опция) . Клаузата за опция е съобразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката и с изискванията на Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". Условията, при които влиза в сила опцията, са следните: /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с възможността за опция. С отправяне на възлагателното писмо същите не се променят. Посочените количества по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение лекарствени продукти през 2018 г. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за когото е налице следното обстоятелство: 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "УСБАЛ по онкология' ЕАД