Версия за печат

01902-2018-0001

BG-Троян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

54. Животновъдство


Решение номер 5 от дата 29.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 200450056

BG315, Експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие ДП Троян, ул. Васил Левски 281, За: Васил Иванов Църов, България 5600, Троян, Тел.: 0670 66918, E-mail: rimsa_ltd@mail.bg, Факс: 0670 53032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rimsa.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Друг: експериментална база-държавно предприятие

I.3) Основна дейност

Друг: научна дейност-животновъдство и земеделие


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на автомобилно гориво, масла, антифриз, спирачна течност и грес за МПС и ССТ за нуждите на Експериментална база към ИПЖЗ ДП за срок от две години, както следва: Безоловен бензин А95Н; Дизелево гориво; Газ пропан бутан; Антифриз; Масло М10Д; Спирачна течност; Грес.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва : „ Доставка на автомобилно гориво, масла, антифриз, спирачна течност и грес за МПС и ССТ за нуждите на „Експериментална база към ИПЖЗ” ДП – гр.Троян” както следва:-Безоловен бензин А95;-Дизелово гориво;-Газ пропан бутан;-Антифриз; Масло М10Д;-Спирачна течност;-Грес. Наименование на стоката и прогнозни количества: горива - Безоловен бензин А95 – около 12 400 л.; - Дизелово гориво – около 54 000 л.; - Газ пропан бутан – около 4 200 л.; - Антифриз – около 240 л.; Масло М10Д – около 440 л.; - Спирачна течност - около 320 л.; - Грес – около 20 кг. Сделката ще се извърши на „Българска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 127937 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана за участие, съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01902-2016-0001

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Иванов Църов

VIII.2) Длъжност

Управител на ЕБ към ИПЖЗ ДП Троян