Версия за печат

00833-2018-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

39. Право


Решение номер ВСС-1169 от дата 31.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, За: Мария Зафирова - Началник на отдел ЕМПП , ВСС, Буркина Фасо 1000, София, Тел.: 0879 109333, E-mail: m.zafirova@vss.justice.bg, Факс: 02 9807632

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180130mwWp2781924.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и преписките"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва: 1. Извършване на междинна оценка на прилагането на методологията за измерване тежестта на отделните видове дела, преписки и допълнителни служебни задължения и разработване на модел за интеграция на нормата на натовареност с другите процеси на планиране; 2. Разработване на методика за измерване и определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури, въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност и разработване на модел за интеграция на механизма с другите процеси на планиране; 3. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до увеличаване продължителността на делата, изработване и прилагане на предложения за преодоляване на забавянията и изработване на предложения за законодателни промени с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата; 4. Осигуряване на мерки за информация и комуникация за осигуряване на гласност на изпълнените дейности.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., финансиран по Оперативна програма "Добро управление"

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Съдържанието на дейностите и съществуващата взаимосвързаност между тях не предпоставя възможността от изпълнението им чрез разделяне предмета на поръчката на отделни позиции – в конкретния случай не може да се счете, че дейностите могат да бъдат обособени до степен, позволяваща включването им в предмета на самостоятелни договори. На следващо място изпълнението на поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности. Също така възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем, което предвид комплексния им характер следва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението и не би способствало за ограничаване на рисковете, обичайно съпровождащи реализацията на проекти (договори).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 220000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП (чл.197,ал.1,т.1 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Калина Стефанова Чапкънова - Кючукова

VIII.2) Длъжност

Член на ВСС и ръководител на проект, оправомощена с решение на Пленума на ВСС, протокол 33/19.10.2017г.