Версия за печат

00826-2016-0006

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-187 от 11.10.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2016-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Общи консумативи; Обособена позиция № 2 - Ликворология.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 12 от 12.01.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG415, БИО СЕЕ ООД, ул. Александър Стамболийски № 9, България 2574, с. Грамаждано, Тел.: 02 899184185, E-mail: bio_see@abv.bg, Факс: 02 882019604

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1170 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1170 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор