Версия за печат

00231-2018-0001

BG-ЧИРПАН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

48. Дентална медицина и зъботехника


Решение номер 90 от дата 31.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123535867

BG344, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЧИРПАН ЕООД, БУЛ. „Г. ДИМИТРОВ” № -, За: Татяна Тодорова Милчелиева, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0884 740915, E-mail: mbalchirpan@gmail.com, Факс: 0416 94163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalchirpan.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalchirpan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП.

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - Чирпан ЕООД за отделение по хемодиализа.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Чирпан ЕООД за отделение по хемодиализа с общо прогнозно количество 7 100 бр. в различни мерни еденици описани в „Лекарствена листа“ в техническата спецификацияпо видове в поканата. Участниците може да оферират всички или избрани номенклатури, съдържащи се в Лекарствената листа. Доставките се извършват периодично, след изпратената писмена заявка от страна на Възложителя за съответното количество и вид лекарствени продукти, за срока на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Лекарствените продукти са от една и съща лекарствена група и са били обособени в една позиция в предходно проведена процедура на публично състезание.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 32000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят провежда процедура пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 след приключена процедура на публично състезание открито с Решение № 515 / 08.11.2017 г. поради това, че за позиция № 3 "Лекарствени продукти за отделение по хемодиализа" нямаше подадена нито една оферта. Въз основа на това позицията бе прекратена.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят изпраща Покана за пряко договаряне със следните лица: „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, гр. София, ул. „Околовръстен път“ 199А „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 „ПРО ФАРМАЦИЯ“ ЕООД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, промишлена зона Верила „СОЛОМЕД“ ООД, гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Казбек“ № 49

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 515 от 08.11.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00231-2017-0004

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Преговорите за избор на изпълнител эще се проведат в административната сграда на "МБАЛ-Чирпан"ЕООД, гр.Чирпан на 19.02.2018 г. от 10.00 часа. Поканените кандидати за изпълнител на обществената поръчка следва да се представляват от законните си представители или от изрично упълномощени представители. Решението за откриване на процедура е административен акт, който подлежи на обжалване съгласно чл.196, ал. 1 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок от публикуване на решението по процедурата на договаряне по чл.18 ал.1 т.13.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Неделчо Радев Тотев

VIII.2) Длъжност

Управител на "МБАЛ - Чирпан"ЕООД