Версия за печат

00267-2018-0004

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

5. Хидроинженерство


Решение номер 18РОП4 от дата 24.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Лиляна Шопова-юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32656751, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 0359 32656751

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения, представляващи „Водохващане на река Първенецка в землището на гр.Пловдив – Запад и „Водохващане на р.Въча след ВЕЦ „Кричим, необходима за пълнене на Гребен канал – гр.Пловдив, съставляващ УПИ III – Гребен Олимпийски канал за 2018.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодично транспортиране на общо 4 000 000 ( четири милиона) куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал- Пловдив.Всяко зараждане се извършва съобразно линеен график - Приложение 1, представен от Възложителя, с фиксирани периоди и водни обеми.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим, поради което е невъзможно разделянето на обособени позиции. Освен това поръчката може да бъде изпълнявана само от един икономически оператор, на когото са предоставени по закон изключителни права, което обуславя и избора на вида процедура за възлагане на обществена поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 87500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.79, ал.1, т.3, буква "б" от ЗОП, в случаите когато възлагането на обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради липса на конкуренция поради технически причини, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Гребният канал в гр. Пловдив е спортно съоръжение и е най- голямата подобна база на Балканите, където могат да се провеждат състезания по гребни спортове. От 16 септември 2011г. на Гребната база се провежда и Европейско първенство по гребане за мъже и жени. Необходимите водни обеми за зареждане на Гребен канал- гр. Пловдив, съставляващ УПИ III – Гребен Олимпийски канал се доставят чрез масивно водохващане изградено на р. Първенецка. Водовземането се осъществява чрез дънен праг. Бреговете на реката в този участък са укрепени с подпорни стени. Самото водовземане е с правоъгълен отвор, на който има монтирана решетка. С покрит канал водата достига до регулираща шахта, в която има монтирани две запорни врати- едната към вододовеждащия канал, другата към реката. Вододовеждащият тръбопровод до Гребния канал е с L= 550 м. Основното зареждане на Гребния канал става чрез преработени водни обеми от ВЕЦ-гр. Кричим. Чрез масивно водохващане, изградена на изтичалото на ВЕЦ-а водата се отвежда до р. Първенецка чрез съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица, гр. Пловдив. Съоръжението за водохващането на р. Първенецка в землището на гр. Пловдив- Запад, е построено за зареждане с вода на Гребен канал- гр. Пловдив и е заведено в инвентарната книга за дълготрайни материални активи на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица, гр. Пловдив.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Настоящото Решение е изготвено на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "б" от ЗОП и се изпраща до дружеството притежаващо изключителни права - "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. Цар Борис III № 136, office.central@irrigationsystems.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят ще сключи писмен договор за обществена поръчка при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител: 1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП - да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата - документите по чл. 58, ал. 1 ЗОП. 2. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.Настоящото Решение ще бъде изпратено до "Напоителни системи" ЕАДза информация. Към момента на обявяване на процедурата финансирането не е осигурено. Обществената поръчка ще бъде възложена след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране, с оглед предвиденото прилагане в процедурата по възлагане на нормата на чл. 114 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОСУТСИ, упълномощен съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив